Wachtwoord vergeten   

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake verwerkt in zeer beperkte mate persoonsgegevens van gebruikers van de website, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres. Grondslag: ten behoeve van beveiliging van de site en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik

– Gegevens over uw activiteiten op onze website. Grondslag: Oudheidkundig Genootschap Niftarlake analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren.

– E-mailadres, door u zelf ingevoerd . Grondslag: om u een paar keer per jaar een nieuwsbrief te mailen

De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden, behalve met – en onder de privacyverklaring vallend van – Google Analytics.

Toestemming
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ofni.[antispam].@niftarlake.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake neemt nimmer besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 5 jaar > optimale werking ten behoeve van de gebruiker zelf
Personalia > niet van toepassing
Adres > niet van toepassing
Cookies, of vergelijkbare technieken

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Oudheidkundig Genootschap Niftarlake en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ofni.[antispam].@niftarlake.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via ofni.[antispam].@niftarlake.com\